Бизнесийн өсөлтийг тодорхойлох хэмжүүрүүд

Орчин үеийн бизнес, эдийн засгийн динамик орчинд бизнесийн өсөлт хийх нь улам бүр хэцүү болж байна. Асар их сорилт, боломжуудын дунд бизнесийг амжилтанд хүргэх луужин бол Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд (KPIs) юм. Эдгээр чухал хэмжүүрүүд нь зөвхөн тайлан дээрх график эсвэл тоо биш. Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд нь өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргах соёлын үндэс суурь бөгөөд бизнесийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих хөдөлгүүр нь болж байдаг.

 

KPI ба түүний бизнест өгөх үнэ цэнэ:

Үндсэндээ KPI нь бизнесийн чухал зорилтуудын гүйцэтгэлийг хэмждэг тоон үзүүлэлт юм. Санхүүгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үйл ажиллагааны үр ашиг, ажилчдын бүтээмж гэх мэт KPI нь бизнесийн гүйцэтгэлийн мөн чанарыг бодит тоогоор илэрхийлж өгдөг. Гэхдээ KPI нь зөвхөн хэмжилтээр хязгаарлагдахгүй, тэд бизнес хаана байгааг үнэлж, хаашаа явахыг зорьж буй чиглэлээ тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

 

KPI-ээр дамжуулан бизнесийн өсөлтийг бий болгох нь:

Стратегийн төвлөрөл: KPI нь бизнесийн зорилгуудыг тодорхойлж, эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд хүчин чармайлтаа чиглүүлэх боломжийг олгодог. Энэхүү стратегийн зохицуулалт нь өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас эхлээд томоохон төсөл хөтөлбөр хүртэл үйл ажиллагаа бүр нь өсөлтийн ерөнхий зорилгод шууд хувь нэмэр оруулах боломжийг олгодог.

Өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргалт: Шийдвэрүүд нь таамаглалаас илүү өгөгдөлд тулгуурласан тохиолдолд амжилтанд хүрэх магадлал мэдэгдэхүйц нэмэгддэг. KPI нь үр дүнг үнэлэх, нөөцийг оновчтой болгох, эрсдэлийг бууруулах оновчтой сонголт хийхэд бодитой үндэслэл болдог.

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба оновчлол: KPI нь бизнесийн гүйцэтгэлийг тоон үзүүлэлтээр харах арга юм. Эдгээр хэмжигдэхүүнийг тогтмол хянах нь бизнес аль хэсэг дээрээ сайн ажиллаж байгаа болон юуг сайжруулах шаардлагатай талаарх ойлголтыг өгдөг. Ингэж тасралтгүй эргэх холбоо, гүйцэтгэлийн явцын мэдээллээр хангах нь бизнест стратеги зорилгуудаа, үйл ажиллагаагаа хамгийн өндөр үр ашигтай хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог.

Асуудлыг эрт илрүүлэх: Усан онгоцны радар замд таарах саад тотгорыг урьдчилан илрүүлдэгтэй адил KPI нь болзошгүй асуудлын эхний үзүүлэлт болдог. Хүлээгдэж буй KPI зорилтот үр дүнгээс хазайх нь анхаарал хандуулах шаардлага байгааг тодруулж, богино хугацаанд идэвхтэй арга хэмжээ авч, асуудлыг даамжрахаас нь өмнө шийдвэрлэх боломжийг олгодог.

Нөөцийн хуваарилалт: Бизнесийн өсөлтийг бий болгоход нөөцийн оновчтой хуваарилалт хамгийн чухал байдаг. KPI нь бизнесийн зорилгодоо хүрэхэд хамгийн их нөлөө үзүүлж хэсгүүдийг тодорхойлж, санхүү, хүн хүч, цаг хугацаатай холбоотой нөөцийн хуваарилалтыг оновчтой удирдахад тусладаг.

Дасан зохицох ба инноваци: Бизнесийн орчин байнга өөрчлөгдөж байдаг. KPI нь өөрчлөгдөж буй зах зээлийн нөхцөл байдал, хэрэглэгчийн сонголт, технологийн дэвшилд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгож, бизнесийн бодит хугацааны гүйцэтгэлийг харуулж байдаг. KPI өгөгдлөөр зэвсэглэсэн бизнесүүд итгэлтэйгээр эргэлт хийж, шинийг санаачилж чаддаг.

Ажилтны оролцоо ба хариуцлага: Оновчтой тодорхойлсон KPI нь удирдлага, менежер гэх мэт бүх түвшний ажилтнуудад байгууллагын хамтын зорилго, зүг чигийг бий болгодог. Ажилтнуудын KPI үнэлгээг оновчтой тодорхойлж чадснаар байгууллагын амжилтанд өөрийн үүрэг оролцоогоо ойлгож, хариуцлагатай байдлыг бий болгодог.

 

 

Таны сонгосон KPI-ууд нь таны бизнесийн зорилго, салбарын онцлог, өсөлтийн стратегитай нийцэх ёстой гэдгийг санаарай. Эдгээр KPI-г тогтмол хянаж, дүн шинжилгээ хийх нь танд оновчтой шийдвэр гаргах, гүйцэтгэлээ тасралтгүй сайжруулахад туслах гүйцэтгэлийн бодит мэдээллийг өгөх болно.