Танай байгууллагад ERP систем хэрэгтэй болсноо хэрхэн мэдэх вэ?

Байгууллага хөгжиж, томрохын хирээр захиргааны ажлууд, бичиг цаас, тайлангийн ажлууд ихээр нэмэгддэг. Энэ үед ажлын процессийг зөв зохион байгуулж, автоматжуулалтын технологиудыг нэвтрүүлэх шаардлагатай болдог.

Жижиг байгууллагын хувьд санхүүгийн үйл ажиллагаагаа excel дээр эсвэл дан санхүүгийн систем дээр удирдахад хангалттай байдаг хэдий ч борлуулалт нэмэгдэж, ажилтнууд, хэлтсүүдийн үйл ажиллагаа томроод эхлэхэд алба хэлтсийн хоорондын мэдээлэл дамжуулалт, ажлын процессийг зөв зохион байгуулах хэрэгцээ шаардлага гарч ирдэг.

Энэ үед танай байгууллагад ERP технологийн зөв шийдэл нэвтрүүлэх нь зөв сонголт болно.

ERP гэдэг нь Enterprise Resource Planning буюу Байгууллагын нөөцийг оновчтой удирдах гэсэн утгатай. Байгууллагын санхүү бүртгэл, хүний нөөц, борлуулалт, худалдан авалт гээд бүхий л үйл ажиллагаа, процессийг автоматжуулж, өгөгдлийн нэгдсэн нэг санд хадгалдаг.

ERP системийн гол үнэ цэнэ бол data буюу өгөгдөл юм. Өгөгдлийг оновчтой, зөв зохион байгуулалттай цуглуулж түүн дээрээ үндэслэн шийдвэр гаргалт хийх ёстой гэсэн онол, философи юм. Танай байгууллага аливаа нэгэн процессийн талаар шийдвэр гаргалтаа хийхдээ тоон мэдээлэл дээр биш мэдрэмж дээрээ тулгуурлан шийдвэр гаргалт хийж байгаа бол танай байгууллага тоон мэдээлэл цуглуулах ёстой цаг нь болсон гэсэн үг.

Жижиг дунд бизнест тоон мэдээлэл дээр тулгуурлан шийдвэр гаргалт хийхгүй байх тохиолдол их байдаг. Гэтэл бизнес томроод ирэхээр нэг, хоёр хүний шийдвэр гаргах түвшингээс их хэмжээний өгөгдөлтэй болж эхэлдэг. Яг энэ үед буюу танай бизнес томрох гэж байгаа тэр торгон мөчид ирээдүйн шийдвэр гаргалтаа оновчтой зөв хийхийн тулд ERP системийг авна гэдгийг тооцох ёстой. Хамгийн хэцүү, шийдвэр гаргахад хүндрэлтэй байгаа тэр үеээсээ эхэлж  ERP системийг хэрэглэж эхлэх нь оновчтой.